Regulamin TEAM CARD dla firm

Regulamin współpracy z MKS Juvenia Wrocław w ramach programu Team Card.

§ 1. OKREŚLENIA I DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:
1.Legitymacja - Legitymacja Sekcji Judo Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Juvenia" Wrocław, uprawniająca członków Klubu do uzyskania stałego rabatu na zakup towarów i usług Partnera;

2.ORGANIZATOR-  MKS Juvenia Wrocław z siedzibą ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław iKS Gwardia Wrocław z siedziba ul. Krupnicza 15, 50-075 Wrocław, zwani dalej Gwardia&Juvenia Wrocław;

3. REGULAMIN- regulacje dotyczące posiadania i korzystania z praw uzyskanych poprzez posiadanie Legitymacji

4.UCZESTNIK- osoba fizyczna, która staje się posiadaczem Legitymacji na zasadach opisanych w regulaminie;

5. PROGRAM GWARDIA&JUVENIA WROCŁAW TEAM CARD- program partnerski Organizatora,

6.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- formularz z danymi uczestnika, którego osobiste wypełnienie jest podstawą uczestnictwa w programie Team Card oraz podstawą wydania Legitymacji członkowskiej dla członków wspierających; można zostać członkiem Klubu poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej;

7. PARTNER- firma, która na warunkach zapisanych w umowie partnerskiej zawartej z Organizatorem udziela uczestnikom rabatu na swoje usługi i towary.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Partner, na podstawie umowy z Klubem, ustala zniżkę na swoje produkty i usługi, z których korzystają posiadacze Legitymacji. 

2. Postanowienia dotyczące posiadaczy Legitymacji znajdują się w Regulaminie Uczestnika Programu Team Card.

3. Partner zobowiązany jest do wpłacenia rocznej składki członkowskiej oraz do naklejenia w widocznym miejscu naklejki, którą otrzyma od Klubu i która informuje o współpracy z klubem. Partner posiadający stronę internetową umieści taką informację także na swojej stronie internetowej. 

4. Partner przyznaje zniżkę na swoje usługi i produkty na podstawie okazania Legitymacji lub poprzez przekazanie Partnerowi przez posiadacza Legitymacji danych z Legitymacji drogą elektroniczną.

5. Klub zamieści na swojej stronie internetowej informację na temat Partnera, zniżek przyznanych przez Partnera oraz zdjęcia Partnera.

6. W miarę możliwości Klub będzie informował o informacjach handlowych Partnera na portalach społecznościowych.

7. Zakończenie współpracy w ramach programu Team Card następuje następnego dnia po złożeniu pisemnego rozwiązania umowy.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin zawiera wszystkie warunki współpracy z Partnerami.

2. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Partnerom na stronie internetowej Organizatora.

3.  Niniejszy regulamin może ulec zmianie na zasadach podanych poniżej.

4. Ogłoszenie zmiany regulaminu następuje z chwilą zamieszczenia odpowiedniej informacji w widocznym miejscu  na stronie internetowej Organizatora.

5. Dokonane zmiany wchodzą w życie w stosunku do wszystkich Partnerów z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia zgodnie z pkt. poprzednim, z wyłączeniem przypadków o których mowa w pkt. następnym.

6.W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmian każdy partner może złożyć pisemną rezygnację z uczestniczenia w programie. Oświadczenia o rezygnacji należy złożyć drogą elektroniczną na pocztę Organizatora. Złożenie rezygnacji powoduje zakończenie współpracy od dnia następnego. 

7.Brak pisemnej rezygnacji z wprowadzanych zmian jest równoznaczny z zaakceptowaniem nowego Regulaminu.

8.Regulamin obowiązuje od dnia 20 listopada 2016 roku. 

 

© Gwardia Wrocław 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hajime Studio