Regulamin TEAM CARD dla uczestników

Regulamin korzystania ze zniżek otrzymanych po okazaniu Legitymacji MKS Juvenia Wrocław

§ 1. OKREŚLENIA I DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:
1.Legitymacja - Legitymacja Sekcji Judo Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Juvenia" Wrocław, uprawniająca członków Klubu do uzyskania stałego rabatu na zakup towarów i usług Partnera;

2.ORGANIZATOR-  MKS Juvenia Wrocław z siedzibą ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław iKS Gwardia Wrocław z siedziba ul. Krupnicza 15, 50-075 Wrocław, zwani dalej Gwardia&Juvenia Wrocław;

3. REGULAMIN- regulacje dotyczące posiadania i korzystania z praw uzyskanych poprzez posiadanie Legitymacji

4.UCZESTNIK- osoba fizyczna, która staje się posiadaczem Legitymacji na zasadach opisanych w regulaminie;

5. PROGRAM GWARDIA&JUVENIA WROCŁAW TEAM CARD- program partnerski Organizatora,

6.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- formularz z danymi uczestnika, którego osobiste wypełnienie jest podstawą uczestnictwa w programie Team Card oraz podstawą wydania Legitymacji członkowskiej dla członków wspierających; można zostać członkiem Klubu poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej;

7. PARTNER- firma, która na warunkach zapisanych w umowie partnerskiej zawartej z Organizatorem udziela uczestnikom rabatu na swoje usługi i towary.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Warunkiem uczestnictwa w programie Gwardia&Juvenia Wrocław Team Card jest posiadanie Legitymacji

2.Każdy uczestnik może mieć tylko jedną Legitymację.

3.Legitymacja jest kartą imienną i uprawnienia związane z jej posiadaniem nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.

4.Ważność Legitymacji trwa rok kalendarzowy.

5.Regulamin określa zasady posiadania i korzystania z Legitymacji

6.Naruszenie przez uczestnika postanowień regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich uprawnień przysługujących mu z tytułu posiadania Legitymacji.

7. Posiadacze Legitymacji członka Klubu, honorowego członka Klubu lub członka wspierającego Klub, mają takie same prawa. 

§ 3. WARUNKI POSIADANIA  I KORZYSTANIA Z KARTY CZŁONKOWSKIEJ:

1. Warunkiem stania się posiadaczem Legitymacjj przez Uczestnika jest podanie danych osobowych, podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za wydanie Legitymacji, której wysokość określona jest w Cenniku na stronie internetowej Organizatora.

2. Posiadaczem Legitymacji mogą być osoby pełnoletnie, osoby, które nie ukończyły 18 roku życia po uprzedniej zgodzie rodzica lub opiekuna prawnego oraz przedstawiciel osoby prawnej, która jest członkiem wspomagającym Klubu.

3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

4. Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia składki członkowskiej, której wysokość określona jest w Cenniku na stronie internetowej Organizatora.

5. Za wydanie dodatkowej Legitymacji (np. w przypadku zniszczenia lub zgubienia Legitymacji) Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 15 złotych.

6. Ważność Legitymacji po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej obejmuje okres do dnia 31 grudnia danego roku, w którym karta została wydana.

7. Posiadacz Legitymacji może aktualizować ją na okres do 31 grudnia danego roku po opłaceniu składki członkowskiej za dany rok.

8.Uczestnikowi posiadającemu Legitymację przysługują rabaty i zniżki u Partnerów  z programu Gwardia&Juvenia Wrocław Team Card  wg  informacji na stronie internetowej Organizatora w zakładce Team Card.

9. Warunkiem uzyskania rabatu lub zniżki jest okazanie imiennej Legitymacji.

10. Zniżki i rabaty Organizatora i jego Partnerów nie sumują się.

11.Lista partnerów dostępna jest na stronie internetowej Organizatora.

12. O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora uczestnik będzie informowany drogą e-mailową.

13. Każdy uczestnik programu Gwardia&Juvenia Wrocław Team Card ma obowiązek informowania Organizatora o zmianie adresu e-mail.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnerów programu Gwardia&Juvenia Wrocław Team Card.

15.W przypadku kradzieży bądź utraty Legitymacji Członkowskiej posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora w celu jej zastrzeżenia.

16. W przypadku nie powiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Legitymacji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Legitymacji.

17. Uczestnik, który zgubił bądź zniszczył Legitymację Członkowską ponosi dodatkowe koszty manipulacyjne wydania nowej Karty w kwocie 15 złotych.

18. Każdy uczestnik programu Gwardia&Juvenia Wrocław Team Card ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika.

19. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych Organizator ma prawo usunięcia uczestnika z programu Gwardia&Juvenia Wrocław Team Card.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin zawiera wszystkie warunki posiadania Legitymacji.

2. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim posiadaczom Legitymacji na stronie internetowej Organizatora.

3. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Legitymacji, zawarte w Regulaminie.

4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie na zasadach podanych poniżej.

5. Ogłoszenie zmiany regulaminu następuje z chwilą zamieszczenia odpowiedniej informacji w widocznym miejscu  na stronie internetowej Organizatora.

6. Dokonane zmiany wchodzą w życie w stosunku do wszystkich posiadaczy Legitymacji z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia zgodnie z pkt. poprzednim, z wyłączeniem przypadków o których mowa w pkt. następnym.

7.W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmian każdy posiadacz Legitymacji może złożyć pisemną rezygnację z uczestniczenia w programie. Oświadczenia o rezygnacji należy złożyć drogą elektroniczną na pocztę Organizatora. Złożenie rezygnacji powoduje, że wobec takiej osoby do końca terminu będą stosowane warunki nie uwzględniające wprowadzonych zmian, a po upływie tego terminu Legitymacja członkowska traci ważność. Osoba taka może w tym okresie korzystać jedynie ze starej oferty programu Gwardia&Juvenia Wrocław Team Card , a możliwość  przystąpienia  do nowej oferty Gwardia&Juvenia Wrocław Team Card  może nastąpić jedynie w przypadku nawiązania współpracy na nowych zasadach.

8.Brak pisemnej rezygnacji z wprowadzanych zmian jest równoznaczny z zaakceptowaniem nowego Regulaminu.

9.Regulamin obowiązuje od dnia 20 listopada 2016 roku. 

 

© Gwardia Wrocław 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hajime Studio